TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

At udvikle kommunikationen i ledelsen til at være
fællesskabsorienteret frem for at tage udgangspunkt i individet

Download drejebog

Målet med indsatsen er:

Fokus fra individ til fællesskab i sproget
understøtter arbejdsfællesskabet

LEDELSES-
KOMMUNIKATION

Trin 3: Aktiviteter

60+ minutter

#ledelsesindsats #kompetenceudvikling

Indsats-Guide

Lederens sprog

I denne indsats skal I udvikle og styrke en arbejdsfællesskabsorienteret kommunikation hos alle ledere i virksomheden. Lederne er rollemodeller og skabere af den kultur, som driver virksomheden. Derfor bygger en kulturel forandring på ledernes kommunikation og adfærd.

 

Kommunikationen hos ledere, der arbejder i stærke arbejdsfællesskaber, tager altid udgangspunkt i kerneopgaven og opgaveløsningen. Det betyder, at lederen hele tiden kommunikerer ud fra denne prioritering:

 

 • Målet med opgaven
 • Fællesskabet og den generelle løsning af opgaven
 • Individets behov eller personlige ønsker

 

Formålet med denne indsats er at sikre, at alle ledere i deres hverdag kommunikerer og har et sprog, der bakker op om arbejdsfællesskabet og kerneopgaven. Lederne er kulturbærere, og det er afgørende i udviklingen af stærke arbejdsfællesskaber.

En klar ramme for mit sprog har haft den sidegevinst, at mine beslutningsprocesser er blevet mere klare og tydelige – ikke kun overfor medarbejderne, men også overfor mig selv. Vi er ikke længere i tvivl om prioriteringen: opgaven først, fællesskabet som nummer to, og til sidst det individuelle hensyn, hvis ikke det skader de første to punkter.” 

 

Dorthe Munck Jensen, Skoleleder, Kirkeskolen Skjern

KOM I GANG

Implementering af Ledelseskommunikation i 3 trin

Møde om lederens kommunikation • Løbende fokus og læring • Opfølgningsmøde

Møde om lederens kommunikation
Indkald alle lederne til et møde, hvor I sætter fokus på at udvikle og styrke jeres kommunikation i et arbejdsfællesskabsperspektiv. I skal drøfte, hvad forskellen er på et ‘individorienteret sprog’ og et ‘arbejdsfællesskabsorienteret sprog’.

 

Løbende fokus og læring

Inddel lederne i makkerpar. Makkerparrene skal efter mødet sikre løbende sparring i forhold til ændringer i kommunikationen i hverdagen. Spørgsmål, de forskellige ledelses-makkerpar kan tale om, er:

 

 • Hvordan oplever I, at det går med at have fokus på kerneopgaven og fællesskabet i jeres ledelse?
 • Hvad er I konkret lykkedes rigtig godt med siden sidst i jeres kommunikation?
 • Hvad kan I med fordel gøre mere eller mindre af i jeres kommunikation?

Opfølgningsmøde

Sæt fokus på, hvordan det går med sproget i et arbejdsfællesskabsperspektiv. Gode eksempler deles, og evt. udfordringer udforskes.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Omstændighederne

Det kan være svært at oversætte kerneopgaven i hverdagen. Det kan imødekommes ved, at lederen i sin kommunikation kobler kerneopgaven til hverdagens temaer som fx drift, udvikling, økonomi og personale.

Følelserne

Lederen vil falde i den “subjektive fælde”, når der er følelser involveret, men grib situationen og lær af den. Vær opmærksom, når ord som “jeg føler/jeg mener” kommer i spil.

Arbejdsfællesskabet

Tænk hele tiden: Opgaven først, fællesskabet som nr. 2 og det individuelle hensyn til sidst, hvis det ikke skader de første to punkter.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Ensartet kommunikation

Oplever vi, at lederne kommunikerer i forskellige retninger?

 

Målet i fokus

Hvor tydeligt kommunikerer lederne målet med opgaven?

 

Klart sprog

Afspejler kommunikationen hos lederne, at de er skarpe i deres beslutningsprocesser?

FAKTABOKSEN

INSPIRATION TIL VIDERE LÆSNING

 

 • Ledelse i det senmoderne samfund
  Ny leder og nyt ledelsesparadigme – et opgør med de individuelle rettigheder
  Tue Isaksen, cand.psych., forfatter og foredragsholder. Social Udvikling
  Oktober/November 2020. 

 

 • Legitim ledelse
  Maja Loua Haslebo. Dansk Psykologisk Forlag, 2018.