Denne indsats udvikler jeres sprog i ledelsen til et fællesskabsorienteret
sprog frem for et sprog, der tager udgangspunkt i individet

Fokus fra individ til fællesskab i sproget
understøtter arbejdsfællesskabet

Ny kommunikation
i hele ledelsen

Hent drejebog

60 minutter

Alle ledere i virksomheden

#effektivledelse  #ledelsesindsats #kompetenceudvikling

Lederens sprog

I denne indsats skal I udvikle og styrke en arbejdsfællesskabs-orienteret kommunikation hos alle ledere i virksomheden. Lederne er rollemodeller og skabere af den kultur, som driver virksomheden. Derfor bygger en kulturel forandring på ledernes kommunikation og adfærd.

 

Kommunikationen hos ledere, der arbejder i stærke arbejdsfællesskaber, tager altid udgangspunkt i kerneopgaven og opgaveløsningen. Det betyder, at lederen hele tiden kommunikerer ud fra denne prioritering:

 

 • Opgaven
 • Fællesskabet
 • Individet

 

Formålet med denne indsats er at sikre, at alle ledere i deres hverdag kommunikerer og har et sprog, der bakker op om arbejdsfællesskabet og kerneopgaven. Lederne er kulturbærere, og det er afgørende i udviklingen af stærke arbejdsfællesskaber.

En klar ramme for mit sprog har haft den sidegevinst, at mine beslutningsprocesser er blevet mere klare og tydelige – ikke kun overfor medarbejderne, men også overfor mig selv. Vi er ikke længere i tvivl om prioriteringen: opgaven først, fællesskabet som nummer to. Og til sidst det individuelle hensyn, hvis ikke det skader de første to punkter.” 

 

Dorthe Munck Jensen, Skoleleder, Kirkeskolen Skjern

TRIN FOR TRIN

Implementering af Ny kommunikation i hele ledelsen i 3 trin

Møde om lederens kommunikation • Løbende fokus og læring • Opfølgningsmøde

Møde om lederens kommunikation
Indkald alle lederne til et møde, hvor I sætter fokus på at udvikle og styrke jeres kommunikation i et arbejdsfællesskabsperspektiv. I skal drøfte, hvad forskellen er på et ‘individorienteret sprog’ og et ‘arbejdsfællesskabsorienteret sprog’.

 

Løbende fokus og læring

Inddel lederne i makkerpar. Makkerparrene skal efter mødet sikre løbende sparring i forhold til ændringer i kommunikationen i hverdagen. Spørgsmål, de forskellige ledelses-makkerpar kan tale om, er:

 

 • Hvordan oplever I, at det går med at have fokus på kerneopgaven og fællesskabet i jeres ledelse?
 • Hvad er I konkret lykkedes rigtig godt med siden sidst i jeres kommunikation?
 • Hvad kan I med fordel gøre mere eller mindre af i jeres kommunikation?

Opfølgningsmøde

Sæt fokus på hvordan det går med sproget i et arbejdsfællesskabs-perspektiv. Gode eksempler deles, og evt. udfordringer udforskes.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Omstændighederne

Lederen kan blive fanget i en uhensigtsmæssig kommunikation om kerneopgaven, som kan imødekommes ved at koble den sammen med en af omstændighederne: drift, udvikling, kort sigt, langt sigt.

Følelserne

Lederen vil falde i den “subjektive fælde”, når der er følelser involveret, men grib situationen og lær af den. Vær opmærksom, når ord som “jeg føler/jeg mener” kommer i spil.

Arbejdsfællesskabet

Tænk hele tiden: Opgaven først, fællesskabet som nr. 2. og det individuelle hensyn til sidst, hvis det ikke skader de første to punkter.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Ensartet kommunikation

Oplever vi, at lederne kommunikerer i forskellige retninger?

 

Målet i fokus

Hvor tydeligt kommunikerer lederne målet med opgaven?

 

Klart sprog

Afspejler kommunikationen hos lederne, at de er skarpe i deres beslutningsprocesser?

FAKTABOKSEN

INSPIRATION TIL VIDERE LÆSNING

 

 • Ledelse i det senmoderne samfund
  Ny leder og nyt ledelsesparadigme – et opgør med de individuelle rettigheder
  Tue Isaksen, cand.psych., forfatter og foredragsholder. Social Udvikling
  Oktober/November 2020. 

 

 • Legitim ledelse
  Maja Loua Haslebo. Dansk Psykologisk Forlag, 2018.