TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

At skabe en APV, der har fokus på arbejdsfællesskabet
og påvirker kulturen til at have fokus på arbejdsfællesskabet

Download APV-skema

Målet med indsatsen er:

Arbejdspladsvurdering (APV)
som også får belyst kvaliteten
af arbejdsfællesskabet

APV

Trin 3: Aktiviteter

2 timer

#måling #lovpligtigapv

Indsats-Guide

APV som måler arbejdsfællesskabet

Indsatsen ‘Arbejdspladsvurdering’ er en udvikling af den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), som skal gennemføres minimum hvert 3. år.

 

Arbejdet med en ny kultur, hvor arbejdsfællesskabet er i fokus, kræver omstilling i kommunikation, organisering og indstilling. Derfor er det essentielt at have fokus på budskaberne i alle elementer af virksomheden, også i APV’en.

 

Det tager lidt tid at omformulere spørgsmålene i APV’en i et arbejdsfællesskabsperspektiv. Men tiden er godt givet ud, når I vil udvikle stærke arbejdsfællesskaber og forebygge stress.

APV i et arbejdsfællesskabsperspektiv

Spørgsmålene i APV’en bør stilles inden for de fire områder i nedenstående model. Start med spørgsmål omkring målet med opgaven og opgavens udførelse. Gå derefter til spørgsmål om rammer, anvendelse af faglighed og evner til at løse opgaven. Gå dernæst til samarbejdsrelaterede spørgsmål og til sidst til trivsel generelt.

 

En APV, der tager udgangspunkt i et arbejdsfællesskabsperspektiv, kobler medarbejdernes oplevelser til målet med opgaven og arbejdsfællesskabet. Der tages ikke blot udgangspunkt i medarbejderens egne synspunkter, behov og værdier; APV’en hjælper også medarbejderne med at se sig selv i forhold til arbejdsfællesskabet og opgaven.

 

Det øger chancen for, at I ikke stiller forventninger i udsigt i APV’en, som ikke kan indfries. Hvis I stiller forventninger i udsigt, som ledere og organisation ikke kan indfri, påvirker det medarbejdernes biologiske system negativt. 

En APV skal gennemføres minimum hvert 3. år, eller når der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene. I stedet for at benytte en standard-APV, kan I udvikle jeres egen APV eller printe den ud her på siden.

 

 • APV’en skal være skriftlig.
 • APV’en skal være tilgængelig i virksomheden, så både ledelsen, medarbejderne og Arbejdstilsynet kan læse den.
 • Den enkelte virksomhed må selv vælge de metoder og redskaber, som virksomheden vurderer vil virke bedst.
 • Ledelsen og medarbejderne skal arbejde sammen om APV-processen. APV-processen består normalt af fem faser (se de fem faser)

Hvis I udvikler jeres egen APV, kan I med fordel stille spørgsmål, der er knyttet til følgende fire niveauer i virksomheden:

 

 • Organisation: Stil spørgsmål, der drejer sig om den overordnede opgaveforståelse i forhold til organisationen.
 • Ledelse: Stil spørgsmål, der handler om forståelse af rammer, anvendelse af faglighed og evner til at løse opgaven inden for disse.
 • Fælles for medarbejdere: Stil spørgsmål, som handler om samarbejdet i opgaveløsningen.
 • Ansatte individuelt: Stil spørgsmål, der undersøger oplevelsen af trivsel og kommunikation.

APV i et arbejdsfællesskabsperspektiv er en APV, hvor spørgsmålene afspejler hensigten og formålet med at løse kerneopgaven, så lederne gennem deres arbejde kan efterleve ønsket om et stærkere arbejdsfællesskab. Det vil samtidig hjælpe medarbejderne til at se sig selv i et større arbejdsfællesskab.

“Det giver rigtig god mening at arbejde med APV i et arbejdsfællesskabsperspektiv. Selvom det i starten kan virke komplekst, er det en god metode til hele tiden at holde fokus på tænkningen i et arbejdsfællesskab.” 

 

Christian Skovfoged, Direktør HAB

KOM I GANG

Implementering af APV i 3 trin

APV for første gang • Tilret jeres APV • Gennemfør APV-måling

APV for første gang?

Har I ikke nogen APV endnu, men har lyst til at tage udgangspunkt i en allerede udarbejdet skabelon, kan I downloade en tjekliste fra Arbejdstilsynets hjemmeside. Derefter skal I tilrette APV’en som under trin 2.

Tilret jeres APV

Har I allerede et skema til APV?

 

 • Fokuser på den del af jeres APV, der har fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø med henblik på tilretning.
  • Spørgsmål inden for det fysiske arbejdsmiljø (lys, temperatur, ventilation, ergonomi, ulykker) behøver ikke at blive ændret.

 

Gennemfør APV-måling
Få hjælp til at komme i mål med jeres APV her:
5 faser i APV-arbejdet

Eksempler til inspiration:

1. Organisation:

 • Oplever du, at du og dine kolleger har den samme forståelse af kerneopgaven?
 • Oplever du, at I lykkes med jeres kerneopgave på din arbejdsplads?

 

2. Ledelse:

 • Oplever du, at du og din leder har samme forståelse af løsningen af din opgave?
 • Har du de nødvendige ressourcer til at udføre din opgave?
 • Kan du søge hjælp fra din ledelse, når du har spørgsmål til, hvordan opgaven skal udføres?
 • Er der støtte og opbakning fra din leder, når du skal udføre din opgave i travle situationer?

3. Samarbejde:

 • Oplever du kollegialt samarbejde, når der opstår problemer?
 • Hjælper du og dine kolleger hinanden med at opnå det bedste resultat?
 • Anerkender du og dine kolleger hinanden i arbejdet?

 

4. Kommunikation:

 • Er der en god og respektfuld kommunikation om din opgave mellem dig og din leder?
 • Er der en god og respektfuld kommunikation om din opgave blandt dig og din kollegaer?

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Arbejdsmiljøorganisationen

Gennemførelse af APV skal ske i samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Anonym eller ej

Det er afgørende, om I vælger, at besvarelserne skal være anonyme eller ej. Hvis de ikke er anonyme, kan I kontakte respondenterne direkte, når I skal handle på besvarelserne. Ulempen er, at besvarelserne på nogle områder kan blive mindre retvisende.

Handleplan

APV’ens tredje fase er at udarbejde en handleplan. I kan med fordel sætte kriterier for, hvilke besvarelsesfordelinger der kræver handling, og hvilke der ikke gør.

Negative svar

Stil aldrig spørgsmål som “Bliver du anerkendt?”. Er svaret negativt, er det svært at handle på. Spørgsmålet kan i stedet være “Oplever du, at din leder anerkender samarbejdet og udførelsen af opgaven?”.

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

RESULTATER

Hvordan skal vi opgøre resultaterne?

 

ANVENDELSE

Hvordan skal besvarelserne danne baggrund for en indsats fra vores side?

 

ARBEJDSFÆLLESSKAB

Hvordan vurderer vi, om svarene afspejler en stærk arbejdsfællesskabskultur eller ej?

FAKTABOKSEN

APV blev lovmæssigt indført på det danske arbejdsmarked i 1994.

 

APV er en kortlægning af arbejdsmiljøet, der følges op af en handlingsplan for, hvordan de kortlagte udfordringer håndteres. APV er en lovpligtig proces, der minimum skal gennemføres hvert 3. år, eller når der sker væsentlige ændringer i arbejdsforholdene. Den kan også foregå løbende i virksomheden. APV-arbejdet skal indeholde disse fem faser:

 1. Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
 2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 3. Inddragelse af virksomhedens sygefravær
 4. Prioritering af løsninger af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan
 5. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

 

Kilde: Arbejdstilsynet

 • Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, spørger de, om de må se jeres APV.
 • Forskning viser, at hvis APV’en ikke er anonym, er der flere besvarelser inden for det psykosociale område, der ikke er retvisende, da respondenterne muligvis ikke tør svare ærligt.