TRIN 3: AKTIVITETER

TRIN 2: KERNEOPGAVE

TRIN 1: OPSTART

At I opdaterer jeres politikker i et arbejdsfællesskabs-
perspektiv. Tidsforbruget afhænger af omfanget og
kvaliteten af jeres nuværende politikker.

Kom i gang

Målet med indsatsen er:

Tydelig kommunikation i politikkerne
er et godt udgangspunkt
for fællesskabet

POLITIKKER

Trin 3: Aktiviteter

60+ minutter

#internkommunikation #information

Indsats-Guide

Politikker i et arbejdsfællesskabsperspektiv

Jeres politikker fungerer både som en del af virksomhedens ansigt udadtil og som mål og rammer indadtil.

 

At have politikker i virksomheden betyder, at virksomheden har defineret klare mål eller retningslinjer på forskellige områder. Det kan være inden for arbejdsmiljø, kvalitet, trivsel, personale, bæredygtighed, IT, CSR, løn eller lignende. I et arbejdsfællesskabsperspektiv spiller disse politikker en vigtig rolle, da de er med til at sætte retning og rammer for arbejdsfællesskabet. Politikker kan samtidig guide den enkelte, da en god politik har en tydelig beskrivelse af formål og retningslinjer for, hvordan man agerer som medarbejder på forskellige områder.

 

At ændre politikkerne i et arbejdsfællesskabsperspektiv er at ændre dem til et fælles sprog. Fx Vi behandler hinanden med respekt” kan med fordel omformuleres til “En respektfuld kultur med fokus på kunden er det centrale i vores virksomhed. Derfor forpligter vi os til at vise respekt for det arbejde, som vores kolleger udfører”.

Formålet med at ændre kommunikationen i politikkerne er, at det bliver tydeligere, hvad der forventes af medarbejdere, og hvilken retning alle arbejder henimod. Det kan give medarbejderne en oplevelse af kontrol, som er vigtig for trivslen på arbejdspladsen.

“Vores politikker har fået større værdi nu. Nu udstikker de nogle tydelige mål, vi bruger som fælles rettesnor i hverdagen” 

 

XXX

KOM I GANG

Implementering af Politikker i 4 trin

Genlæs politikker • Vælg område • Gennemskriv og valider • Kommuniker de nye politikker

Genlæs politikker

Tag “arbejdsfællesskabsbrillen” på og læs jeres politikker igennem en efter en. Svar på følgende spørgsmål:

 

  • Hvad er målet med politikken?
  • Er politikken beskrevet med et subjektivt fokus (individet), eller er politikken beskrevet med et fællesskabsfokus?
    • Subjektivt fokus er fx: “Vi ønsker, at medarbejdernes skal trives, og derfor arbejder vi med respekt og indflydelse som vigtige begreber i det daglige arbejde.”
    • Fællesskabsfokus er fx: Vi tror på, at et stærkt arbejdsfællesskab med en fælles forståelse, oplevelse og udførelse af opgaven skaber trivsel for den enkelte medarbejder.

Vælg område

Beslut hvor jeres politikker trænger til et stærkere arbejdsfællesskabssprog?

 

(For inspiration se indsatserne

Ledelseskommunikation og Core Culture Vidensbank )

Gennemskriv og validér
Gennemskriv de valgte politikker med fokus på kerneopgaven og arbejdsfællesskabet. Valider dem derefter i hele ledelsesgruppen for at skabe bedst mulig forankring.

Kommuniker de nye politikker
Fortæl om de nye politikker i virksomheden og på relevante platforme.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Lav en skabelon

I kan med fordel lave en fælles standard eller skabelon for alle politikkerne. Det letter læsningen og gør det hurtigere at finde en ønsket tekst. En interaktiv indholdsfortegnelse kan også anbefales.

Husk godkendelsesproceduren

Populært sagt kan der hurtigt gå politik i politikken. Husk at ledelsessystemet skal godkende politikkerne, inden de kommunikeres til medarbejderne.

Få det hele med

Er det tydeligt, hvem der er ansvarlig for, at politikken overholdes? Hvem vedligeholder og opdaterer den? Og hvem kommunikerer den ud, så alle har kendskab til politikken?

Spørgsmål I kan drøfte
internt i ledelsesteamet

Kendskab

Hvor godt kender personalet de eksisterende politikker?

 

Kommunikation

Hvordan kan vi kommunikere de nye versioner til medarbejderne?

 

Genkendelse

Hvordan kommer indholdet fra politikkerne til udtryk i kulturen og arbejdsfællesskabet?

FAKTABOKSEN
  • Bortset fra en rygepolitik er der ingen lovkrav om at udarbejde virksomhedspolitikker.

 

  • Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse (2019) viser, at de mest almindelige personalepolitikker handler om alkohol, rygning og sygefravær. Undersøgelsen viser, at 58 % af virksomhederne har en alkoholpolitik, og at lige godt fire ud af ti virksomheder både har skrevet politikken ned og omtalt den i personalehåndbogen. De tilsvarende tal for rygepolitik er, at 64 % har en rygepolitik, og at 43 % har skrevet den ned og omtalt den i personalehåndbogen. For sygefravær er tallene, at 51 % har en sygefraværspolitik, og at 35 % har den skrevet ned og omtalt den.

Færre end 20 pct. af de danske virksomheder har politikker om stress, mobning og chikane, seniorer og håndtering af sorg. Personalepolitikker bør bidrage til en bedre forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere i virksomhederne. Desværre angiver færre end hver anden medarbejder, som har nedskrevne politikker på deres arbejdsplads, at politikkerne generelt bidrager til en bedre forventningsafstemning mellem ledere og medarbejdere. Der er derfor et uforløst potentiale i de danske virksomheder, når det handler om at blive endnu bedre til at bruge personalepolitikkerne til at afstemme forventninger mellem virksomhed og medarbejder.